PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Uživatel, je-li právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti, prohlašuje, že si je vědom, že pokud při uzavírání Smlouvy a/nebo při plnění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně osobních údajů zaměstnanců nebo členů orgánů Uživatele, je Uživatel v postavení správce osobních údajů takových fyzických osob a Pronajímatel je v postavení zpracovatele osobních údajů takových fyzických osob. V takovém případě je Uživatel povinen s Pronajímatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování osobních údajů“) ve smyslu článku 28 odstavce 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen „GDPR“). Pro uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů může Uživatel využít Smlouvy o zpracování osobních údajů, který mu může pronajímatel poskytnout na základě písemného dotazu zaslaného na e-mailovou adresu: objednávky@hralrent.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu: HRAL s.r.o., Uhelný trh 415/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zásilkou označenou poznámkou: Ochrana dat.

  2. V případě, že Uživatel je právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti, a v souvislosti s plněním Smlouvy využívá služby sledování polohy vozidel, jejíž funkcí je sledování polohy vozidel (např. elektronická kniha jízd), prohlašuje Uživatel, že si je vědom, že pokud při využívání služby, jejíž funkčností je sledování polohy vozidel, a/nebo služby s takovými službami technicky propojené, dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně osobních údajů zaměstnanců nebo členů orgánů Uživatele, je Uživatel povinen získat výslovný souhlas takových fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů spočívajících ve sledování vozidel pronajímatele, které mohou tyto fyzické osoby používat. Tímto prohlášením Uživatele nedochází k žádnému převzetí práv a povinností Pronajímatelem, které Uživateli plynou z nařízení GDPR nebo jiných právních předpisů.

  3. Pronajímatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Uživatelů – fyzických osob plně v souladu s nařízením GDPR, a přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky nařízení GDPR. Pronajímatel zpracovává osobní údaje Uživatelů – fyzických osob a také osobní údaje získané Pronajímatelem na základě a/nebo v souvislosti s plněním zákonných povinností a/nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo na základě výslovného souhlasu Uživatele – fyzické osoby. Účelem takového zpracování osobních údajů Uživatele – fyzické osoby je umožnění plnění Smlouvy, dodržení povinností Pronajímatele stanovených obecně závaznými právními předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků Pronajímatele, nebo jiného oprávněného zájmu Pronajímatele, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími Pronajímateli z nařízení GDPR. Více informací o ochraně osobních údajů, včetně vzorového souhlasu se zpracováním osobních údajů, nalezne Uživatel na internetové stránce https://www. hralrent.cz/gdpr.html. Tato informace nenahrazuje souhlas Uživatele – fyzické osoby se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být Uživatelem – fyzickou osobou udělen samostatně prostřednictvím písemného formuláře dostupného na pobočkách Pronajímatele, a to nejpozději spolu s uzavřením Smlouvy. V případě, že Uživatel – fyzická osoba souhlas se zpracováním osobních údajů dosud neudělil nebo má jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování osobních údajů Pronajímatelem, může se obrátit na Pronajímatele prostřednictvím e-mailové adresy objednávky@hralrent.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu HRAL s.r.o., Uhelný trh 415/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zásilkou označenou poznámkou: Ochrana Dat.

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám připravíme nabídku přesně na míru vašich potřeb.
Aleš Hrdina
+420 799 11 99 66
pronajem@hralrent.cz
HRAL s.r.o.
IČO: 25684949
Do Čertous 2998/17
193 00 – Praha 9

Jak se k nám dostanete

apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram