VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ UŽITKOVÝCH VOZŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování krátkodobých pronájmů užitkových vozů (dále jen "VOP") jsou vydány společností HRAL s.r.o., IČ 25684949, se sídlem      Uhelný trh 415/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 61015 (dále jen "Pronajímatel"). Tyto VOP upravují základní práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a jeho zákazníky (dále jen "Uživatel" nebo "Uživatelé" a společně s Pronajímatelem dále jen "Strany"), které vznikají při a souvisejí se smlouvou uzavřenou mezi Pronajímatelem a Uživatelem o krátkodobém pronájmu užitkového vozu (dále jen "Služba") a jsou její nedílnou součástí.
 2. Přijetím těchto VOP Uživatel výslovně (i) souhlasí s následujícími podmínkami; (ii) prohlašuje, že tyto jeho souhlas s těmito VOP vyjadřuje jeho skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, že jsou mu dostatečně srozumitelné; a (iii) vyjadřuje svoji vůli využívat Službu v souladu s těmito VOP.
 3. Tyto VOP tvoří úplnou dohodu mezi Stranami o rezervaci Vozidla Uživatelem prostřednictvím aplikace a o využívání Služby.
 4. Nedílnou přílohou těchto VOP jsou (i) zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady") a (ii) ceník služeb a dalších poplatků (dále jen "Ceník"). Přijetím těchto VOP Uživatel výslovně prohlašuje, že se se Zásadami a Ceníkem seznámil a souhlasí s nimi.

II. DEFINICE POJMŮ

 1. Pojmy uvedené v těchto VOP mají následující význam:
  • Žadatel: Fyzická (podnikající, či nepodnikající) nebo právnická osoba, která chce využívat Službu.
  • Uživatel: Fyzická (podnikající, či nepodnikající) nebo právnická osoba, (i) které Pronajímatel poskytuje Služby, (ii) která splňuje požadavky uvedené v těchto VOP a v platných právních předpisech pro používání a řízení Vozidel, (iii) která akceptovala tyto VOP a Zásady a (iv) která byla ověřena Pronajímatelem, není-li v těchto VOP dále stanoveno jinak.
  • Oprávněná osoba: Osoba jednající za Uživatele v případě, že Uživatelem je právnická osoba.
  • Strany: Pronajímatel a Uživatel.
  • Aplikace: Webová aplikace, která umožňuje přístup na digitální platformu Pronajímatele, do níž je možné se přihlásit jako Uživatel a spravovat rezervace Vozidel.
  • Služba: Krátkodobý pronájem Vozidla poskytovaný Pronajímatelem.
  • Vozidlo: Užitkový vůz, jehož krátkodobý pronájem je předmětem Služeb Pronajímatele.
  • Smlouva: Právní vztah mezi Pronajímatelem a Uživatelem, (i) dle něhož Pronajímatel poskytuje Uživateli Službu, a (ii) který se řídí těmito VOP.
  • Karta: Platná platební karta, jejímž držitelem je Žadatel/Oprávněná osoba a která je určena k úhradě ceny Služeb a/nebo jiných poplatků dle těchto VOP a/nebo jejích příloh. Karta je jediným platebním prostředkem, jehož prostřednictvím lze uhradit ceny Služeb a/nebo jiných poplatků dle těchto VOP a/nebo jejích příloh.
  • OZ: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů.
  • Řidičské oprávnění: Oficiální platný doklad umožňující Uživateli řídit Vozidla. Za platné řidičské oprávnění se v České republice považují doklady: (i) vystavené v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky; (ii) vystavené v členských státech Evropské unie v souladu s právními předpisy EU; (iii) vystavené v jiných státech, které jsou dle platných právních předpisů České republiky uznávány v České republice za platné pro účely řízení; a (iv) platné mezinárodní řidičské průkazy zároveň s národními řidičskými průkazy, které jsou dle platných právních předpisů České republiky uznávány v České republice za platné pro účely řízení.
  • Rezervace: Úkon Uživatele týkající se konkrétního Vozidla, jímž Uživatel vyjadřuje svou vůli používat Vozidlo v rámci Služby.
  • Pronájem: Jednotlivé použití Vozidla v rámci Služeb v souladu s těmito VOP. Pronájem se může uskutečnit pouze v případě uzavření Smlouvy.
  • Spotřebitel: Fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Pronajímatelem.

III. VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. E-mailová adresa Pronajímatele: objednávky@hralrent.cz.
 2. Telefonické spojení na zákaznickou podporu Pronajímatele: +420 724 000 004.
 3. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím e-mailu, osobně nebo telefonicky, a to výhradně v českém jazyce.
 4. Informace budou Uživateli poskytnuty v časech odpovídajících povaze poskytované informace, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo osobně.
 5. Činnost Pronajímatele podléhá kontrole a dozoru státních orgánů České republiky, zejména České obchodní inspekci, živnostenským úřadům a Úřadu pro ochranu osobních údajů. V souladu s právními předpisy upravujícími jejich působnost a pravomoci je možné obrátit se na výše uvedené státní orgány ČR s návrhy, podněty, námitkami a/nebo stížnostmi na jednání Pronajímatele v jimi svěřené dohledové a kontrolní působnosti.
 6. Smlouva lze uzavřít pouze v českém jazyce, archivuje se elektronicky a není přístupná třetím stranám.
 7. Pronajímatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost výše uvedených komunikačních prostředků. V případech nedostupnosti není Pronajímatel ani třetí strany povinni hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti spojení se Žadatele/Uživatele s Pronajímatelem.
 8. Pronajímatel neodpovídá za případnou způsobenou újmu a není povinen hradit jakékoliv přímé či nepřímé škody ani ušlý zisk, které by mohly Žadatelům/Uživatelům nebo jakýmkoliv třetím stranám vzniknout v souvislosti s užíváním Služby.

IV. REZERVACE A VZNIK SMLOUVY

 1. Uživatel si může zažádat o Rezervaci kteréhokoliv dostupného Vozidla.
 2. Po vyřízení žádosti o Rezervaci Vozidla musí být cena Služby uhrazena – v hotovosti, případně bezhotovostně stržením příslušné částky z Karty Uživatele.
 3. Po úhradě ceny Služby na základě žádosti o Rezervaci obdrží Uživatel potvrzení o zaplacení a o úspěšné Rezervaci Vozidla a zálohový daňový doklad, a to na svoji e-mailovou adresu, případně v papírové podobě.
 4. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma Stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
 5. V případě, že Uživatelem rezervované Vozidlo je ze strany předchozího Uživatele vráceno poškozené, znečištěné či z jiného důvodu nepojízdné a Pronajímatel není schopen tyto vady odstranit do okamžiku zahájení Pronájmu, osloví Pronajímatel Uživatele na telefonním čísle, uvedeném v žádosti o Rezervaci Vozidla, s nabídkou rezervace (i) jiného Vozidla obdobného tomu, které bylo Uživatelem rezervováno; a/nebo (ii) Uživatelem rezervovaného Vozidla v jiném období (po odstranění znečištění, poškození či jiných důvodů nepojízdnosti Uživatelem rezervovaného Vozidla) (dále jen „Nabídka“).
 6. V případě, že Uživatel přijme Nabídku Pronajímatele, dojde ke změně uzavřené Smlouvy, a to v rozsahu odpovídajícím přijaté Nabídce.
 7. V případě, že Uživatel nepřijme Nabídku Pronajímatele, je Pronajímatel oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. Výpověď Smlouvy obdrží Uživatel osobně, případně na e-mailovou adresu evidovanou Pronajímatelem. Po odeslání výpovědi Smlouvy dle předchozí věty tohoto odstavce bude částka odpovídající ceně Služby vrácena.
 8. Uživatel je oprávněn Rezervaci Vozidla stornovat osobně, či telefonicky prostřednictvím zákaznické podpory Pronajímatele kdykoliv přede dnem započetí Pronájmu, a to i bez udání důvodů. Při využití práva stornovat rezervaci Vozidla dle předchozí věty tohoto odstavce bude částka odpovídající ceně Služby, která byla uhrazena, ponížená o storno poplatek dle platného Ceníku a vrácena Uživateli.
 9. Vozidlo lze používat pouze na základě platné a účinné Smlouvy.
 10. Cena Služeb poskytnutých na základě Smlouvy i jiné poplatky jsou uvedeny v Ceníku.

V. VYUŽITÍ SLUŽBY

 1. Pronajímatel je povinen předat Uživateli vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném v Rezervaci nebo Smlouvě.
 2. Před jízdou je Uživatel povinen zkontrolovat (i) způsobilost Vozidla k provozu, tj. neexistenci nebezpečných závad, které by vzhledem ke své povaze nebo rozsahu mohly zvyšovat ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (např. nedostatečná hloubka dezénu pneumatik Vozidla, tj. sjeté pneumatiky, aj.); (ii) stávající stav Vozidla (čistý zevnějšek i vnitřek Vozidla, neexistence poškození Vozidla zvenku i zevnitř); (iii) jeho vybavení (plná nádrž, stav kontrolek aj.); a (iv) platnost všech dokladů od Vozidla (zejména osvědčení o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz, a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. zelená karta).
 3. Bude-li mít Vozidlo závadu, nebude-li správně fungovat, bude-li znečištěné, nebude-li nádrž Vozidla plná, nebudou-li ve Vozidle přítomny nutné doklady od Vozidla (osvědčení o registraci vozidla a/nebo doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) apod., je Uživatel povinen tuto skutečnost nahlásit Pronajímateli. V případě porušení povinnosti Uživatele dle předchozí věty tohoto odstavce nese Uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody způsobené Pronajímateli nebo třetím osobám v důsledku jednání Uživatele. Pokud Uživatel nenahlásí žádný z výše uvedených stavů a začne Vozidlo používat, platí, že Vozidlo bylo při převzetí Uživatelem bez závad a plně způsobilé a Uživatel nese odpovědnost za odlišný stav.
 4. Uživatel je povinen dodržovat platné právní předpisy upravující pravidla provozu na pozemních komunikacích, zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Uživatel odpovídá za přestupky spáchané Vozidlem po dobu Pronájmu.
 5. Uživatel je povinen mít u sebe své platné Řidičské oprávnění.
 6. Po odemčení Vozidla přebírá Uživatel za Vozidlo odpovědnost.
 7. Při vrácení Vozidla Pronajímateli obdrží Uživatel formulář o vrácení Vozidla. Uživatel je povinen vrátit Vozidlo včas a v bezvadném stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Vrácené Vozidlo musí být bez zjevných závad, znečištění a jiných vad, které by mohly zabránit dalšímu Uživateli v jeho řádném použití. Pokud Uživatel vrátí Vozidlo ve znečištěném stavu, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s vyčištěním Vozidla a související manipulační poplatky dle platného Ceníku.
 8. Při vracení Vozidla je Uživatel povinen zejména (i) zaparkovat Vozidlo na původním místě, tj. na místě, kde Uživatel Vozidlo přebral, a s plnou nádrží; a (ii) vrátit Pronajímateli vyplněný formulář o vrácení Vozidla. Předáním formuláře o vrácení Vozidla a vrácením klíčů od Vozidla Pronajímateli se ukončuje Pronájem a Smlouva.
 9. Po vrácení Vozidla dle tohoto článku VOP obdrží Uživatel osobně, či na email potvrzení o vrácení Vozidla a fakturu.
 10. V případě porušení povinnosti Uživatele dle ustanovení odst. 8 tohoto článku VOP je Pronajímatel oprávněn požadovat po Uživateli náhradu škody odpovídající všem nákladům vzniklým Pronajímateli v důsledku porušení povinnosti Uživatelem, např. náklady na odtažení Vozidla, náklady spojené s úhradou parkovacích poplatků nebo náklady na zaparkování Vozidla na jiném místě. Tímto ustanovením přitom není dotčen nárok Pronajímatele na smluvní pokutu dle ustanovení těchto VOP.
 11. V případě, že Uživatel nemůže zaparkovat Vozidlo na původní místo, kde Uživatel Vozidlo přebral, dle ustanovení těchto VOP, je Uživatel povinen kontaktovat Pronajímatele a Pronajímatel je dle svého uvážení oprávněn určit jiné místo pro vrácení Vozidla.
 12. Uživatel je povinen jednat dle pokynů Pronajímatele udělených osobně, či telefonicky prostřednictvím zákaznické podpory.
 13. Uživatel je povinen používat Vozidlo, jeho vybavení a doklady obvyklým způsobem s ohledem na typ Vozidla a jeho stav.
 14. Pouze Uživatel, který provedl Rezervaci Vozidla, smí využívat Službu a řídit rezervované Vozidlo. Uživatel není oprávněn přenechat Vozidlo jiným osobám.

VI. ZÁVAZKY UŽIVATELE

 1. Uživatel je povinen v případě úhrady ceny Služby Kartou zajistit, aby na Kartě, byly dostatečné finanční prostředky k úhradě ceny Služeb a/nebo jiných poplatků dle těchto VOP a/nebo jejích příloh.
 2. Uživatel je povinen poskytnout Pronajímateli pravdivé údaje v rozsahu vyžadovaném Pronajímatelem, pokud se některý z těchto údajů změní.
 3. Uživatel je povinen využít rezervované Vozidla pouze pro přepravu po území České republiky, není-li s Pronajímatelem písemně dohodnut jinak.
 4. Při jakémkoliv opuštění Vozidla je Uživatel povinen zajistit rezervované Vozidlo pomocí instalovaných bezpečnostních prvků.
 5. Uživatel je povinen tankovat do rezervovaného Vozidla správné palivo, které je vždy uvedeno v popisu Vozidla. V případě porušení povinnosti Uživatele dle předchozí věty tohoto odstavce nese Uživatel výlučnou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody způsobené Pronajímateli nebo třetím osobám v důsledku jednání Uživatele.
 6. Uživatel je povinen uhradit veškeré poplatky, parkovací náklady, sankce, pokuty za přestupky a jiná porušení platných právních předpisů, k nimž může během Pronájmu dojít. Pronajímatel si v souladu se svými právními povinnostmi a právními předpisy vyhrazuje právo nahlásit Uživatele příslušným orgánům veřejné správy ve věci spáchání přestupku nebo trestného činu při řízení nebo parkování Vozidla.
 7. Uživatel je povinen informovat Pronajímatele o jakékoliv technické závadě na Vozidle, zejména o:
  • poškození motoru Vozidla;
  • úniku provozních kapalin Vozidla;
  • poškození pneumatik Vozidla; a/nebo
  • poškození elektrického zařízení Vozidla.
 8. Uživatel nesmí používat Vozidlo způsobem, který by mohl Pronajímatele jakýmkoliv způsobem poškodit.
 9. Uživatel nesmí zejména:
  • řídit Vozidlo po nezpůsobilých komunikacích, plochách nebo v prostorách nebo na silnicích, které nejsou přístupné pro veřejnou dopravu;
  • řídit pod vlivem alkoholu, omamných, návykových či psychotropních látek, léků, s jejichž užitím je spojeno doporučení nebo zákaz řízení motorových vozidel, nebo ve zdravotním stavu ztěžujícím a/nebo vylučujícím řádné a bezpečné řízení Vozidla;
  • po zaparkování Vozidla nechat vozidlo odemknuté, nechávat v něm klíče a dokumenty k Vozidlu;
  • prostřednictvím rezervovaného Vozidla převážet zvířata;
  • převážet zboží nebo látky, které jsou jedovaté, hořlavé, obecně nebezpečné a/nebo porušují platné právní předpisy, či které mohou poškodit Vozidlo;
  • provádět na Vozidle jakékoli úpravy, manipulace, opravy nebo výměny jakýchkoliv dílů Vozidla bez výslovného souhlasu Pronajímatele;
  • pomocí Vozidla napomáhat nebo úmyslně nebo v nedbalosti se dopustit krádeže, loupeže nebo jakéhokoliv jiného trestného činu;
  • znečišťovat Vozidlo nebo ho zanechat po sobě ve znehodnoceném stavu;
  • uvnitř Vozidla kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm, konzumovat alkohol, omamné, návykové či psychotropní látky;
  • překročit maximální nosnost Vozidla uvedenou v popisu Vozidla v Aplikaci;
  • pokračovat v jízdě s Vozidlem po nárazu, zejména došlo-li jeho následkem k úniku provozních kapalin z Vozidla;
  • parkovat Vozidlo na místech, na kterých je parkování dle platných dopravních předpisů zakázáno;
  • zúčastňovat se s Vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí;
  • používat Vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů;
  • provádět na Vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je Pronajímatel oprávněn požadovat, aby Uživatel provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je Uživatel povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu a náklady vynaložené Pronajímatelem na uvedení vozidla do původního stavu;
  • Vozidlo postupovat, dávat do podnájmu, půjčovat, dávat do zástavy, prodávat nebo jakýmkoli způsobem poskytnout jako záruku či s ním v tomto smyslu disponovat;
 10. V případě odcizení, ztráty nebo špatného zaparkování Vozidla během využití Služby si je Uživatel vědom své povinnosti uhradit Pronajímateli smluvní pokutu dle příslušného ustanovení těchto VOP.
 11. Uživatel je povinen oznámit Pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění jeho povinností.
 12. Uživatel je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí toto vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně Uživatel.

VII. CENY SLUŽEB, FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pronajímatel účtuje za poskytnutí Služeb a je oprávněn po Uživateli požadovat úhradu ceny v souladu s Ceníkem.
 2. Cena Služby a/nebo jakýchkoliv jiných poplatků dle těchto VOP a/nebo jejích příloh je automaticky strhávána z Karty.
 3. V případě, že na Kartě nebudou dostatečné finanční prostředky k úhradě ceny Služby a/nebo jakýchkoliv jiných poplatků dle těchto VOP a/nebo jejích příloh a Uživatel bude v prodlení s úhradou těchto plateb, je Pronajímatel oprávněn uplatnit zadržovací právo na movité věci Uživatele umístěné ve Vozidle. Pronajímatel je přitom oprávněn uspokojit svoji pohledávku za Uživatelem prodejem zadržených movitých věcí Uživatele, a to na základě kupní smlouvy uzavřené se třetí osobou.
 4. Opakované porušení povinnosti Uživatele zajistit dostatečné finanční prostředky na Kartě se považuje za hrubé porušení těchto VOP a může vést k zařazení Uživatele na tzv. černou listinu dle příslušného ustanovení těchto VOP.

VIII. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY

 1. Strany se zavazují v maximální možné míře předcházet vzniku škod a minimalizovat škody či újmy.
 2. Uživatel nese výhradní odpovědnost za využití Služeb a činnosti s tím spojené.
 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, újmu či ušlý zisk způsobené v důsledku jednání Uživatele v rozporu s těmito VOP
 4. Pronajímatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, újmu nebo ušlý zisk, které by mohly vzniknout Uživateli nebo třetím osobám v důsledku využití Služby Uživatelem, ledaže by byly prokazatelně způsobeny vadou Vozidla, o níž Uživatel před započetím Pronájmu nemohl vědět. V takovém případě Pronajímatel odpovídá za škodu, újmu nebo ušly zisku pouze do výše úplaty za Pronájem.
 5. Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv věci zanechané Uživatelem ve Vozidle ani za jakékoliv věci převážené Uživatelem ve Vozidle a/nebo za jakoukoliv škodu na těchto věcech.
 6. Uživatel je oprávněn poskytnuté Služby nebo fakturaci reklamovat. Uživatel je povinen odeslat reklamaci na e-mailovou adresu Pronajímatele. Po odeslání reklamace obdrží Uživatel potvrzení o přijetí reklamace. Bude-li reklamace obsahovat všechny údaje nezbytné pro její vyřízení a bude-li tedy podána řádně, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího řádného převzetí. Nebude-li reklamace obsahovat všechny údaje nezbytné pro její vyřízení a nebude-li tedy podána řádně, bude Uživateli poskytnuta dodatečná lhůta k jejímu doplnění. Bude-li reklamace doplněna v dodatečné lhůtě, bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doplnění. Nebude-li reklamace doplněna ani v poskytnuté dodatečné lhůtě, bude reklamace posouzena jako nedůvodná.

IX. POJISTNÉ UDÁLOSTI A POJIŠTĚNÍ

 1. Pojistné události/nehody
  1. V případě účasti Uživatele na dopravní nehodě při použití Služeb, je Uživatel povinen poskytnout Pronajímateli nezbytnou součinnost při vyřizování veškerých správních úkonů spojených s vyšetřením nehody a vyřešením všech následků, včetně odškodnění.
  2. V případě účasti Uživatele na nehodě s hodnotou škody na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí prokazatelně nižší než 100.000,- Kč, je Uživatel povinen vyplnit zprávu pro pojišťovnu a předat ji Pronajímateli, a to nejpozději v den dané nehody.
  3. V případě účasti Uživatele na nehodě s hodnotou škody na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100.000,- Kč, nehody s úrazem nebo při níž dojde k poškození silnice, mobiliáře nebo jiného veřejného majetku, životního prostředí nebo cizího majetku nebo v případě, že dojde ke kolizi se zvířetem a k jeho smrti nebo v případě, že účastníci nehody nebudou moci zajistit plynulost dopravy, je Uživatel povinen:
  4. kontaktovat Policii České republiky;
  5. zdržet se jakýchkoli úkonů, které by mohly ztížit řádné vyšetření nehody; a to zejména kamkoli přemísťovat vozidla, pokud se místo vzniku nehody nemusí změnit, například za účelem záchrany nebo ošetření poraněné osoby nebo obnovení dopravy na silnici; v takovém případě je Uživatel povinen vyznačit stopy;
  6. setrvat na místě nehody až do příjezdu Policie České republiky nebo se vrátit na toto místo neprodleně po (i) poskytnutí nebo zavolání pomoci a/nebo (ii) nahlášení dopravní nehody; a
  7. předat Pronajímateli vyplněný protokol Policie České republiky a kopii svého Řidičského oprávnění, a to nejpozději v den dané nehody.
  8. Uživateli nevznikne nárok na náhradu škody v následujících případech:
   • Uživatel byl viníkem dopravní nehody;
   • Uživatel k nehodě v rozporu s ustanovením příslušného článku VOP nepřivolal Policii České republiky;
   • Uživatel byl v době nehody pod vlivem alkoholu, omamných, návykových či psychotropních látek; a/nebo
   • Uživatel odmítl test na alkohol nebo jiné návykové látky.
  9. V případě odcizení Vozidla je Uživatel povinen zajistit vyšetření této pojistné události Policií České republiky a vyplnit zprávu pro pojišťovnu a předat ji Pronajímateli, a to nejpozději v den odcizení Vozidla.
  10. Ve všech případech dle tohoto článku VOP je Uživatel povinen neprodleně informovat Pronajímatele.
  11. V případě dopravní nehody způsobené Uživatelem je Uživatel povinen zaplatit škodu do výše nehrazené pojišťovnou.
 2. Pojištění
  1. Pojištění Pronajímatele nekryje níže uvedené případy, ve kterých nese Uživatel plnou odpovědnost, a to zejména:
   • újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena;
   • škodu na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem s výjimkami stanovenými v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla; a
   • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena.
  2. Uživatel dále nese plnou odpovědnost v níže uvedených případech, ve kterých má pojišťovna Pronajímatele proti Pronajímateli právo na náhradu toho, co za něho plnila v případech uvedených zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, a to zejména:
   • úrazy nebo škody na majetku způsobené úmyslným jednáním Uživatele nebo jeho nedbalostí, např. špatná péče o Vozidlo, nepozornost při řízení Vozidla, úmyslné zatajení škody na Vozidle způsobené Uživatelem, porušení povinností Uživatele vyplývajících z předpisů o provozu na pozemních komunikacích aj.;
   • úrazy nebo škody, k nimž došlo v důsledku používání Vozidla způsobem, který je v rozporu s předpisy upravujícími dopravu, motorová vozidla a bezpečnost silničního provozu; a
   • úrazy nebo škody způsobené v důsledku porušení nebo nedodržení závazků Uživatele uvedených v těchto VOP.
  3. Bude-li proti Pronajímateli uplatněn nárok na náhradu újmy či škody vzniklé v důsledku dopravní nehody Uživatele nebo porušení platných právních předpisů ze strany Uživatele, aniž by Uživatel o této události informoval Pronajímatele a/nebo mu dodal dokumentaci v souladu s příslušným článkem VOP, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené s vyřízením nároku. V takovém případě je Pronajímatel současně oprávněn pozastavit poskytování Služby Uživateli.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. UJživatel, je-li právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti, prohlašuje, že si je vědom, že pokud při uzavírání Smlouvy a/nebo při plnění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně osobních údajů zaměstnanců nebo členů orgánů Uživatele, je Uživatel v postavení správce osobních údajů takových fyzických osob a Pronajímatel je v postavení zpracovatele osobních údajů takových fyzických osob. V takovém případě je Uživatel povinen s Pronajímatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování osobních údajů“) ve smyslu článku 28 odstavce 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen „GDPR“). Pro uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů může Uživatel využít Smlouvy o zpracování osobních údajů, který mu může pronajímatel poskytnout na základě písemného dotazu zaslaného na e-mailovou adresu: objednávky@hralrent.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu: HRAL s.r.o., Uhelný trh 415/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zásilkou označenou poznámkou: Ochrana dat.
 2. V případě, že Uživatel je právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou jednající v rámci své podnikatelské činnosti, a v souvislosti s plněním Smlouvy využívá služby sledování polohy vozidel, jejíž funkcí je sledování polohy vozidel (např. elektronická kniha jízd), prohlašuje Uživatel, že si je vědom, že pokud při využívání služby, jejíž funkčností je sledování polohy vozidel, a/nebo služby s takovými službami technicky propojené, dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, včetně osobních údajů zaměstnanců nebo členů orgánů Uživatele, je Uživatel povinen získat výslovný souhlas takových fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů spočívajících ve sledování vozidel pronajímatele, které mohou tyto fyzické osoby používat. Tímto prohlášením Uživatele nedochází k žádnému převzetí práv a povinností Pronajímatelem, které Uživateli plynou z nařízení GDPR nebo jiných právních předpisů.
 3. Pronajímatel prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Uživatelů – fyzických osob plně v souladu s nařízením GDPR, a přijal veškerá nezbytná technická a organizační opatření za účelem jejich ochrany v souladu s požadavky nařízení GDPR. Pronajímatel zpracovává osobní údaje Uživatelů – fyzických osob a také osobní údaje získané Pronajímatelem na základě a/nebo v souvislosti s plněním zákonných povinností a/nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo na základě výslovného souhlasu Uživatele – fyzické osoby. Účelem takového zpracování osobních údajů Uživatele – fyzické osoby je umožnění plnění Smlouvy, dodržení povinností Pronajímatele stanovených obecně závaznými právními předpisy, určení, výkon a/nebo obhajoba právních nároků Pronajímatele, nebo jiného oprávněného zájmu Pronajímatele, to vše vždy v souladu s povinnostmi a právy plynoucími Pronajímateli z nařízení GDPR. Více informací o ochraně osobních údajů, včetně vzorového souhlasu se zpracováním osobních údajů, nalezne Uživatel na internetové stránce https://www. hralrent.cz/gdpr.html. Tato informace nenahrazuje souhlas Uživatele – fyzické osoby se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být Uživatelem – fyzickou osobou udělen samostatně prostřednictvím písemného formuláře dostupného na pobočkách Pronajímatele, a to nejpozději spolu s uzavřením Smlouvy. V případě, že Uživatel – fyzická osoba souhlas se zpracováním osobních údajů dosud neudělil nebo má jakékoli dotazy či připomínky týkající se zpracování osobních údajů Pronajímatelem, může se obrátit na Pronajímatele prostřednictvím e-mailové adresy objednávky@hralrent.cz, případně písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu HRAL s.r.o., Uhelný trh 415/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zásilkou označenou poznámkou: Ochrana Dat.

XI. POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI A KOMUNIKACE

 1. Strany se zavazují poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost a veškeré informace nezbytné k řádnému plnění závazků vyplývajících z těchto VOP. Strany jsou taktéž povinny se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které jsou nebo by mohly být významné za účelem řádného plnění Smlouvy.
 2. Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z těchto VOP tak, aby se nedostaly do prodlení s plněním jednotlivých termínů nebo úhradou případných finančních povinností.
 3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změn jejich poštovní nebo e-mailové adresy, se budou informovat o takové změně nejpozději do 10 pracovních dnů.
 4. Běžné opravy, údržbu Vozidla, jakož i pravidelné inspekční prohlídky vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad Pronajímatel. Uživatel je povinen umožnit provedení oprav, údržby, inspekční prohlídky vozidla a strpět omezení v užívání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Uživatel má povinnost, nedohodne-li se s Pronajímatelem jinak, kontaktovat provozovnu Pronajímatele, kde si vozidlo převzal, a ve spolupráci s takovou pobočkou zajistit výměnu pneumatik v případě změny ročního období (obvykle březen a listopad). Taková výměna je provedena na náklady Pronajímatele. Uživatel však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, PHM a podobně). Uživatel má nicméně právo na to, aby mu po dobu takové opravy nebo údržby bylo Pronajímatelem poskytnuto jiné vozidlo stejné nebo vyšší kategorie. Náklady spojené s opravou nese Pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla nebo užíváním Vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek Smlouvy Uživatelem nebo osobami, kterým Uživatel umožnil k Vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu Uživatel a dále Uživatel odpovídá v plném rozsahu za škodu, která Pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne.
 5. Uživatel souhlasí s použitím své emailové adresy uvedené ve styku s Pronajímatelem a bere na vědomí, že ve Vozidlech jsou instalovány bezpečnostní monitorovací a komunikační jednotky.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

 1. Není-li v následujících odstavcích uvedeno jinak, pak v případě, že Uživatel poruší jakoukoliv svou povinnost dle těchto VOP, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu až do výše 100.000,- Kč.
 2. V případě, že Uživatel zaviní poškození se škodou na Vozidlo nejméně ve výši 50.000,- Kč nebo odcizení Vozidla, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé poškozené nebo odcizené Vozidlo.
 3. V případě, že Pronajímatel bude nucen uhradit jakoukoliv pokutu za porušení platných dopravních předpisů ze strany Uživatele (např. pokuta za rychlou jízdu apod.), je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou pokutu.
 4. V případě prokázání nepravdivosti prohlášení Uživatele dle jednotlivých ustanovení Smlouvy, nebo těchto VOP, je Uživatel povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
 5. Zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku VOP nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky.
 6. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku VOP přitom není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu způsobené škody v plné výši.
 7. V případě, že Uživatel poruší tyto VOP, může být dle uvážení Pronajímatele zapsán na tzv. černou listinu Pronajímatele. V případě zapsání na černou listinu Pronajímatele si Pronajímatel vyhrazuje právo další Služby Uživateli neposkytovat.

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Práva a povinnosti Stran vzniklé na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi se řídí OZ.
 2. Uživatel je oprávněn předložit návrh na zahájení mimosoudního řízení o sporu vzniklém na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel u Pronajímatele poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Věcně a místně příslušným orgánem pro rozhodování v rámci mimosoudního řízení ve spotřebitelském sporu vzniklém na základě Smlouvy je Česká obchodní inspekce. Řád stanovený Českou obchodní inspekcí, který upravuje mimosoudní řízení o spotřebitelských sporech, jakož i formulář pro předložení návrhu na zahájení mimosoudního řízení, jsou k dispozici na webových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz nebo https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 3. Všechny spory vznikající na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi, které nebudou Stranami vyřešeny smírnou cestou, budou rozhodovány dle platných právních předpisů příslušným obecním soudem.

XIV. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Smlouva zaniká (i) písemnou dohodou Stran, (ii) uplynutím sjednané doby Služby, (iii) písemnou výpovědí Pronajímatele, (iv) písemnou výpovědí Uživatele. Po ukončení Smlouvy je Uživatel povinen vozidlo předat pověřenému pracovníkovi Pronajímatele nejpozději v den a hodinu ukončení Smlouvy. V případě trvalého vyřazení vozidla z provozu zaniká Smlouva dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o trvalém vyřazení vozidla z provozu a osvědčení pojišťovny o vzniku a rozsahu pojistné události. V případě odcizení vozidla zaniká Smlouva dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné plnění. Až do doby převzetí vozidla pronajímatelem odpovídá Uživatel v plném rozsahu za případnou škodu na vozidle.
 2. Sjednanou dobu nájmu lze prodloužit, a to pouze na základě písemné žádosti Uživatele doručené Pronajímateli nejpozději v poslední den trvání Smlouvy. Prodloužení sjednané doby nájmu není nárokové.
 3. Žádost o prodloužení trvání Smlouvy může být Uživatelem učiněna formou dopisu, faxu či e-mailu, přičemž v této žádosti musí být vždy uvedeno, do kdy je prodloužení nájmu požadováno, a to uvedením konkrétního data, přičemž nájem se prodlužuje za stejných podmínek, které byly sjednány ve Smlouvě v případě, že to Pronajímatel potvrdí Uživateli stejným způsob, jakým byla Pronajímateli žádost o prodloužení Smlouvy ze strany Uživatele doručena. Nedojde-li k prodloužení Smlouvy, je vrácení vozidla Uživatelem později než v době dohodnuté ve Smlouvě považováno za její podstatné porušení. V případě prodlení Uživatele s vrácením vozidla Pronajímateli je Uživatel až do dne vrácení vozidla Pronajímateli povinen platit Pronajímateli nájemné ve výši sjednaného nájemného ve Smlouvě jako by nájem pokračoval včetně všech dalších poplatků, přičemž dále je za porušení této povinnosti povinen Uživatel uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
 4. Jedním dnem doby nájmu se pro účely Smlouvy rozumí 24 hodin.
 5. Uživatel, který je Spotřebitel, je oprávněn odstoupit od Smlouvy, a to písemným odstoupením doručeným Pronajímateli ve lhůtě platnosti dané Smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, podle toho, který z těchto okamžiků nastane později. V takovém případě je Pronajímatel povinen vrátit Uživateli částku odpovídající ceně Služeb, jejichž poskytování ještě nebylo zahájeno nebo které ještě nebyly poskytnuty a která byla automaticky stržena z Karty, případně uhrazena jiným způsobem, poníženou o částku odpovídající storno poplatku dle platného Ceníku.
 6. Uživatel, který je Spotřebitel, není oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy dle ustanovení předchozího odstavce5 tohoto článku VOP v případě, že Uživatel započne s využíváním Služeb před uplynutím lhůt uvedených v ustanovení předchozího odstavce tohoto článku VOP.
 7. Plnění, které si Strany navzájem poskytnou na základě Smlouvy před účinky odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku VOP, se nepovažují za bezdůvodné obohacení Stran.
 8. Ukončením Smlouvy dle tohoto článku VOP nejsou dotčena relevantní ustanovení těchto VOP o ochraně údajů, ustanovení o řešení sporů, ani ustanovení a nároky Stran, z jejichž povahy vyplývá, že by měly zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. června 2023.
 2. Pronajímatel zveřejňuje aktuální znění těchto VOP na svých webových stránkách www.hralrent.cz spolu s uvedením dne, kdy tyto VOP vstoupily v platnost a účinnost.
 3. Pronajímatel je oprávněn měnit tyto VOP.
 4. Uživatel není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva či povinnosti vzniklá na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.
 5. Všechna práva a povinnosti Stran vzniklá na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi přechází na právní nástupce Stran.
 6. Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto VOP bylo či se stalo kompletně či částečně neúčinným, neplatným nebo jinak neproveditelným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.

 

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám připravíme nabídku přesně na míru vašich potřeb.
Aleš Hrdina
+420 799 11 99 66
pronajem@hralrent.cz
HRAL s.r.o.
IČO: 25684949
Do Čertous 2998/17
193 00 – Praha 9

Jak se k nám dostanete

apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram